• CALENDARUL ADMITERII 2020

   • Turul I         13 iulie-01 august

    Anunțarea rezultatelor turul I    3 august ora 10.00

    Turul II      3 august-15 august

    Anunțarea rezultatelor turul II   17 august ora 10.00

     

    Graficul de lucru al comisiei de admitere în anul 2020

    Zi a săptămânii

    Activitate Pauză de masă
    Luni 8.30-15.00 12.00-12.30 
    Marți 8.30-15.00 12.00-12.30 
    Miercuri 8.30-15.00 12.00-12.30 
    Joi 8.30-15.00 12.00-12.30 
    Vineri 8.30-15.00 12.00-12.30 
    Sâmbătă 9.00-11.30 12.00-12.30 
    Duminică Liber

     

   • Acte necesare:

   • Dosarul candidatului la admitere cuprinde următoarele documente:

    1. Actul de studii în original (cu anexa respectivă).
    2. Buletinul de identitate sau adeverința de naștere (pentru cei care n-au atins vârsta de 16 ani)+3 xerocopii.
    3. 6 fotografii 3x4.
    4. Diplome de gradul I-III obţinute la concursurile școlare, republicane şi internaționale, diplome de participare la concursuri, olimpiade, expoziții organizate de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării şi Ministerele de resort.
    5. Certificat despre componenţa familiei (pentru abiturienții din familii cu 4 și mai mulți copii aflați la întreținere părintească).
    6. Dovada achitării taxei de înscriere (prevederea nu se aplică pentru copii rămași fără ocrotire părintească).
     
    Candidaţii poartă răspundere pentru veridicitatea actelor prezentate pentru participarea la Concursul de admitere în conformitate cu legislație în vigoare. 
              Dosarele pot fi transmie și în format electronic la adresa electronică a colegiului: colindus.balti@gmail.com   • Dosarul, după caz, cuprinde suplimentar copiile autentificate ale următoarelor documente:

   • 1) fișa de evaluare psihopedagogică și orientare școlară/profesională emisă de către Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică pentru candidații cu dizabilităţi/CES; 

    2) programul individual de reabilitare și incluziune socială (formularul nr. 2) și formularul nr. 5, eliberat de Serviciul raional/municipal de asistență psihopedagogică, părți componente ale Dosarului pentru determinarea gradului de dizabilitate, pentru candidații cu dizabilitate (severă, accentuată și medie); 

    3) adeverința eliberată de autoritatea tutelară ori hotărârea instanței de judecată, pentru copiii rămași fără ocrotire părintească (în original); 

    4) certificatul medical corespunzător care atestă gradul de dizabilitate al candidatului sau al părinților acestuia, în original; 

    5) actul de studii respectiv pentru copiii cu deficiențe fizice și senzoriale care au absolvit școli cu statut special, certificatul eliberat de Comisia consultativă de expertiză medicală pentru cei care nu au învățat în școli speciale; 

    6) certificatul (legitimația original/copie) care confirmă că unul din părinții candidatului a participat la acțiunile militare pentru apărarea integrității și Independenței Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afghanistan sau la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, eliberat de organele abilitate în original; 

    7) certificatul despre componența familiei și copiile certificatelor de naștere ale fraților/surorilor (pentru candidații din familiile cu patru și mai mulți copii); 

    8) copia certificatului de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii altor state, de naționalitate moldoveni.

   • Calendarul admiterii (Regulament)

   • Pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară și postsecundară nonterţiară

     

    Iulie - August

    Septembrie

    S1

    S2

    S3

    S4

    S5

    S6

     

     

     

     

    P1

    R1

    P2

    R2

    RI

    PS

    RF

     

    S1-S6 – numărul săptămânilor din cadrul concursului de admitere;

    P1 – depunerea dosarelor în turul 1 (începe în ziua de luni din a treia săptămână a lunii iulie);

    R1 – afișarea rezultatelor admiterii după turul 1 (maxim 3 zile de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor);

    P2 – depunerea dosarelor în turul 2;

    R2 - afișarea rezultatelor admiterii după turul 2 (maxim 3 zile de la finalizarea perioadei de depunere a dosarelor);

    RI – Raportul intermediar se prezintă (în termen de 5 zile de la finalizarea turului II de admitere) de către Comisia de admitere MECC, după care comisia își încheie activitatea;

    PS - admiterea candidaților la locurile rămase neacoperite în cadrul concursului de admitere, se realizează în baza cererii depuse, care se înregistrează în registrul pentru evidența corespondenței al instituției de învățământ (se încheie la data de 10 septembrie);

    RF – Raportul final (se prezintă până la data de 15 septembrie). 

  • Contacte

   • Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
   • colindus.balti@gmail.com
   • (+373) 67202154 / 231-7-25-37 - anticamera (+373) 67202153 / 231-6-53-79 - director-adjunct IPP (+373) 67202155 / 231-7-13-61 - șef secție didactică I E (+373) 67202156 / 231-7-13-61 - șef secție didactică II C (+373) 67202152 / 231-7-02-75 - contabil şef (+373) 67202158 / 231-7-02-75 - contabil (+373) 67202140 paza bloc studii (+373) 67202141 asistent medical (+373) 67202142 / 231-6-56-92 - cămin
   • 3100 str. I. Franco 17 mun. Bălți Republica Moldova
   • colindus.balti@gmail.com
   • greggaitur@gmail.com
  • Logare