• Sala Media - pragmatism, eficiență şi motivație profesională

     • Atunci când ne-am propus sa obținem vizibilitate şi promovare la un nivel mai înalt, am schimbat strategia de comunicare: din zona confortului spre cea a curiozitãții şi implicãrii. Astfel am ajuns sã-i convingem pe reprezentanții #AED şi #LED cã vom face față provocării şi ne vom integra în mod responsabil în toate activitățile proiectului #CONSEPT IV Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova.

      Astăzi le suntem recunoscători pentru investițiile majore în potențialul uman al instituției şi pentru o Sală Media atât de bine amenajată cu mobilier de calitate şi utilată cu tehnică modernă. Această sală va constitui un nucleu educațional în cadrul instituției nu doar în timpul orelor, ci şi în afara lor. 
          AED şi LED, vă mulțumim din suflet pentru răbdare, colaborare şi efort. Ne asumăm responsabilitatea de a îndreptăți numele proiectului CONSEPT IV şi de a răspunde afirmativ şi calitativ tuturor provocărilor educaționale.

      Proiectul CONSEPT IV Consolidarea Sistemului de Educație Profesională Tehnică în Moldova implementat de Asociația Obștească "Educație pentru Dezvoltare" (AED) cu suportul financiar al Fundației LED

     • Instruirea practică online 2020

     • Instruirea la distanţă nu este impediment pentru creativitate.

      Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături - Lucrările elevilor anului 2 de studii.

      Maistru - Cişco Marina

     • Condițiile de acces pe proprietatea publică, aflată în administrare (gestiune) Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți, în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestor rețele

     • COLEGIUL  DE  INDUSTRIE  UŞOARĂ din Bălți                  BĂLȚI LIGHT INDUSTRY COLLEGE

       279200, Republica Moldova,                                                   17, I. Franco  Street

      3100, m. Bălţi                                                                            Bălți, 3100

      str. I. Franco, 17                                                                        279200, Republic of Moldova

      Tel. (+373 231) 7-25-37                                                            Tel. (+373 231)7-25-37

      Tel./fax (+373 231) 7-13-10                                                      Tel./fax (+373 231) 7-13-10

      Contabilitatea (+373 231) 7-02-75                                            Accountancy (+373 231) 7-02-75

       

      ORDIN

      Nr. 178a din 25.09.2018

      Cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică a statului aflate în administrarea Colegiului de Industrie Ușoară, Bălți

      In temeiul Legii nr. 28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, precum și al calculului tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietatea publică, aflată în administrare (gestiune) Colegiului de Industrie Ușoară, Bălți și a Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăți publice și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice elaborate de ANRCETI,

       

      ORDON:

      1. Se aprobă Condițiile de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Colegiului de Industrie Ușoară, Bălți, în vederea conservării (instalării), întreținerii, demolării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare întreținerii acestora, conform anexelor la prezentul ordin.
      2. De a plasa pe pagina web oficială a Colegiului de Industrie Ușoară, Bălți, condițiile în care se realizează dreptul de acces a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Colegiului de Industrie Ușoară, Bălți
      3. Se atribuie responsabilitatea privind plasarea pe pagina www.ciub.org , a  condițiilor de acces menționate dlui Florean Mihai – responsabil de pagina WEB a colegiului.
      4. Prezentul ordin de adus la cunoștința directorului adjunct pe probleme de gospodărie dlui Surdu Vasile și intendentului căminului dlui Barcari Aurel .
      5. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina dlui  Surdu Vasile.

      Director                                  Gr. Gaitur

       

      Anexa 1 la ordinul nr. 178a din 25.09.2018

      Condițiile de acces

      pe proprietatea publică, aflată în administrare (gestiune) Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți, în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestor rețele

       

      I. Entitatea care exercită dreptul de administrare, modalitatea în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:

       1. Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți cu sediul mun. Bălți, str. I. Franco 17.
       2. Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces (adresa, telefon etc.): colindus.balti@gmail.com, 0231 71310.

      II. Caracteristicile proprietății publice, aflate în administrarea (gestiunea) care constituie obiectul dreptului de acces:

      1. Proprietatea publică care constituie obiectul dreptului de acces este parte a imobilului situat la adresa: mun. Bălți, str. I. Franco 17 (căminul 2).
      2. Dreptul de acces pe proprietatea publică prevăzută la alin. 1) pct. 2 este un drept de uz (folosință) care se exercită în condiţiile legii de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, (în continuare denumiți furnizori), cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
      3. Furnizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) autorității publice, în condiţiile Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10 martie 2016 (în continuare Legea nr. 28/2016), dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
      • exerciţiul acestui drept nu contravine destinaţiei proprietăţii publice sau interesului public faţă de proprietatea publică;
      • lucrările de acces pe proprietatea publică se efectuează în conformitate cu cerinţele de urbanism, de amenajare a teritoriului, privind calitatea în construcţii sau cele privind protecţia mediului, a sănătăţii, a ordinii publice, apărarea şi securitatea naţională, prevăzute de reglementările din domeniile respective.

      III. Tariful pentru dreptul de acces și condițiile în care acesta se aplică:

      1. Tariful maxim pentru dreptul de acces se calculează sub forma unei plăți unice conform Metodologiei de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1434 din 29.12.2016 și include costurile suportate de către titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare, luând în considerare criteriile stabilite de metodologia menționată.
      2. Tariful maxim sub formă unică pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului în cauză constituie 618,94 lei/m2 anual. Nivelul efectiv al tarifului de acces, precum și modalitatea sa de plată (anual, trimestrial, lunar, integral) se stabilește prin negociere directă cu furnizorul de comunicații electronice în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor de acces, pe baze nediscriminatorii.
      3. Tariful de acces  se va achita la încheierea contractului de acces. Contractul încheiat în forma autentică va urma modelul contractului-tip stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 13 din 07 iulie 2016 privind aprobarea Contractului-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, nr. 13 din 07 iulie 2016.
      4. La tariful prevăzut la alin. 2) pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului se adaugă despăgubiri pentru eventualele prejudicii directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor.
      5. Tariful maxim prevăzut la alin. 2) a fost stabilit cu respectarea următoarelor principii:
      • să fie justificat şi proporţional cu afectarea imobilului;
      • să acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin existenţa şi funcţionarea elementelor de infrastructură ale reţelelor publice de comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări;
      • să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.

                IV. Limitări cu privire la exercitarea dreptului de acces:

      1. Lucrările necesare pentru exercitarea dreptului de acces, inclusiv și pentru exploatarea şi întreţinerea echipamentelor instalate pe proprietatea titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:

      • să nu deterioreze căile de acces a imobilului şi nici a altor entităţi situate în preajmă.
      • să nu se perturbeze regimul de activitate al titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare și a altor entităţi din aceeaşi zonă.

      2. Furnizorii au obligaţia de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces sau, prin acordul părţilor, de a compensa  cheltuielile determinate de readucerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.

      3. Furnizorii au obligația să suporte in întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreținerea și repararea rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora.

      4. Furnizorii au obligaţia să reamplaseze elementele reţelelor publice de comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora pe cheltuială proprie, la solicitarea justificată a titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare.

      5. Furnizorii garantează că elementele de rețea instalate pe această proprietate nu au efecte secundare/ nocive pentru persoanele aflate în perimetrul imobilului.

      6. Furnizorii au obligația de a lua toate măsurile necesare în scopul evitării producerii de accidente care să pună în pericol viața cetățenilor, să producă pagube materiale sau care să restricționeze accesul în/pe imobilul în cauză.

      7. Atunci când lucrările de acces intervin asupra structurii de rezistență a construcției sau imobilul/ construcția se încărca cu o sarcină suplimentară semnificativă, accesul va fi analizat numai după expertizarea tehnică a imobilului/ construcției.

      8. Este interzisă amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe fațada, acoperișul și pereții exteriori ai imobilului, role de cabluri rezultate ca surplus al rețelelor de comunicații sau a diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la funcționarea rețelei existente.

      9. Modalitățile de amplasare a elementelor rețelelor de comunicații ori elementelor de infrastructură asociată vor respecta normelor tehnice aplicabile în vigoare privind proiectarea și instalarea rețelelor de comunicații.

               V. Procedura detaliată ce trebuie respectată de solicitantul dreptului de acces:

      1. În vederea exercitării dreptului de acces, solicitantul va depune o cerere de acces însoţită de toate documentele ce confirmă îndeplinirea condițiilor de acces, după cum urmează:

      • datele de identificare şi de contact ale furnizorului solicitant care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăți și sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice;
      • proprietatea, infrastructura fizică sau zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces ori de utilizare partajată a infrastructurii fizice (se va prezenta planul de situaţie, alte documente edificatoare);
      • scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
      • lucrările ce urmează a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare);
      • durata estimativă a realizării lucrărilor, dar și perioada în care intenționează să beneficieze de acces pe proprietatea publică.

      2. Titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare va examina și soluționa în conformitate cu prevederile Legii nr. 28/2016 cererea de acces, documentele și informațiile prezentate în vederea respectării prezentelor condiții de acces şi va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 10 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces, însoțită de documentele și informațiile respective.

      3. In cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. 2) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.

      4. Acordarea dreptului de acces poate fi refuzata doar în cazuri obiective si temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului în formă scrisă.

       

               VI. Prevederi finale:

      1. Exercitarea dreptului de acces al furnizorului se va face doar după încheierea unui contract de acces.
      2. Contractul privind exercitarea dreptului de acces se va încheia pe o perioadă de 14 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor, exprimat în scris.
      3. Contractul de acces încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin dispariţia imobilului, la expirarea duratei sale, ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaţiilor sau în alte condiţii contractuale/ legale.
      4. Condiţiile în care se realizează dreptul de acces a furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică, în termen de 30 de zile de la data primei cereri privind exercitarea dreptului de acces se publică pe pagina web oficială a titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare.
      5. Lucrările de acces se pot efectua numai cu respectarea prevederilor prevăzute de Legea nr. 28/2016 și ale prezentelor condiții.
      6. Prezentele condiţii de acces se vor modifica și/sau completa în mod corespunzător în funcție de modificările/completările introduse în Legea nr. 28/2016.
      7. Prezentele condiţii se completează de drept cu dispoziţiile legislaţiei şi reglementările în vigoare emise în acest sens.

       

      Anexa 2 la ordinul nr. 178a din 25.09.2018

      Condițiile de acces

      pe proprietatea publică, aflată în administrare (gestiune) Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți, în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestor rețele

       

      I. Entitatea care exercită dreptul de administrare, modalitatea în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:

       

      1. Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți cu sediul mun. Bălți, str. I. Franco 17.
      2. Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces (adresa, telefon etc.): colindus.balti@gmail.com, 0231 71310.

       

      II. Caracteristicile proprietății publice, aflate în administrarea (gestiunea) care constituie obiectul dreptului de acces:

      1. Proprietatea publică care constituie obiectul dreptului de acces este parte a imobilului situat la adresa: mun. Bălți, str. I. Franco 17 (căminul 3).
      2. Dreptul de acces pe proprietatea publică prevăzută la alin. 1) pct. 2 este un drept de uz (folosință) care se exercită în condiţiile legii de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, (în continuare denumiți furnizori), cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
      3. Furnizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) autorității publice, în condiţiile Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10 martie 2016 (în continuare Legea nr. 28/2016), dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
      • exerciţiul acestui drept nu contravine destinaţiei proprietăţii publice sau interesului public faţă de proprietatea publică;
      • lucrările de acces pe proprietatea publică se efectuează în conformitate cu cerinţele de urbanism, de amenajare a teritoriului, privind calitatea în construcţii sau cele privind protecţia mediului, a sănătăţii, a ordinii publice, apărarea şi securitatea naţională, prevăzute de reglementările din domeniile respective.

       

      III. Tariful pentru dreptul de acces și condițiile în care acesta se aplică:

      1. Tariful maxim pentru dreptul de acces se calculează sub forma unei plăți unice conform Metodologiei de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1434 din 29.12.2016 și include costurile suportate de către titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare, luând în considerare criteriile stabilite de metodologia menționată.
      2. Tariful maxim sub formă unică pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului în cauză constituie 692,04 lei/m2 anual. Nivelul efectiv al tarifului de acces, precum și modalitatea sa de plată (anual, trimestrial, lunar, integral) se stabilește prin negociere directă cu furnizorul de comunicații electronice în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor de acces, pe baze nediscriminatorii.
      3. Tariful de acces  se va achita la încheierea contractului de acces. Contractul încheiat în forma autentică va urma modelul contractului-tip stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 13 din 07 iulie 2016 privind aprobarea Contractului-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, nr. 13 din 07 iulie 2016.
      4. La tariful prevăzut la alin. 2) pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului se adaugă despăgubiri pentru eventualele prejudicii directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor.
      5. Tariful maxim prevăzut la alin. 2) a fost stabilit cu respectarea următoarelor principii:
      • să fie justificat şi proporţional cu afectarea imobilului;
      • să acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin existenţa şi funcţionarea elementelor de infrastructură ale reţelelor publice de comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări;
      • să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.

       

                IV. Limitări cu privire la exercitarea dreptului de acces:

      1. Lucrările necesare pentru exercitarea dreptului de acces, inclusiv și pentru exploatarea şi întreţinerea echipamentelor instalate pe proprietatea titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:

      • să nu deterioreze căile de acces a imobilului şi nici a altor entităţi situate în preajmă.
      • să nu se perturbeze regimul de activitate al titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare și a altor entităţi din aceeaşi zonă.

      2. Furnizorii au obligaţia de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces sau, prin acordul părţilor, de a compensa  cheltuielile determinate de readucerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.

      3. Furnizorii au obligația să suporte in întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreținerea și repararea rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora.

      4. Furnizorii au obligaţia să reamplaseze elementele reţelelor publice de comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora pe cheltuială proprie, la solicitarea justificată a titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare.

      5. Furnizorii garantează că elementele de rețea instalate pe această proprietate nu au efecte secundare/ nocive pentru persoanele aflate în perimetrul imobilului.

      6. Furnizorii au obligația de a lua toate măsurile necesare în scopul evitării producerii de accidente care să pună în pericol viața cetățenilor, să producă pagube materiale sau care să restricționeze accesul în/pe imobilul în cauză.

      7. Atunci când lucrările de acces intervin asupra structurii de rezistență a construcției sau imobilul/ construcția se încărca cu o sarcină suplimentară semnificativă, accesul va fi analizat numai după expertizarea tehnică a imobilului/ construcției.

      8. Este interzisă amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe fațada, acoperișul și pereții exteriori ai imobilului, role de cabluri rezultate ca surplus al rețelelor de comunicații sau a diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la funcționarea rețelei existente.

      9. Modalitățile de amplasare a elementelor rețelelor de comunicații ori elementelor de infrastructură asociată vor respecta normelor tehnice aplicabile în vigoare privind proiectarea și instalarea rețelelor de comunicații.

       

               V. Procedura detaliată ce trebuie respectată de solicitantul dreptului de acces:

      1. În vederea exercitării dreptului de acces, solicitantul va depune o cerere de acces însoţită de toate documentele ce confirmă îndeplinirea condițiilor de acces, după cum urmează:

      • datele de identificare şi de contact ale furnizorului solicitant care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăți și sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice;
      • proprietatea, infrastructura fizică sau zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces ori de utilizare partajată a infrastructurii fizice (se va prezenta planul de situaţie, alte documente edificatoare);
      • scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
      • lucrările ce urmează a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare);
      • durata estimativă a realizării lucrărilor, dar și perioada în care intenționează să beneficieze de acces pe proprietatea publică.

      2. Titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare va examina și soluționa în conformitate cu prevederile Legii nr. 28/2016 cererea de acces, documentele și informațiile prezentate în vederea respectării prezentelor condiții de acces şi va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 10 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces, însoțită de documentele și informațiile respective.

      3. In cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. 2) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.

      4. Acordarea dreptului de acces poate fi refuzata doar în cazuri obiective si temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului în formă scrisă.

       

               VI. Prevederi finale:

      1. Exercitarea dreptului de acces al furnizorului se va face doar după încheierea unui contract de acces.
      2. Contractul privind exercitarea dreptului de acces se va încheia pe o perioadă de 14 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor, exprimat în scris.
      3. Contractul de acces încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin dispariţia imobilului, la expirarea duratei sale, ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaţiilor sau în alte condiţii contractuale/ legale.
      4. Condiţiile în care se realizează dreptul de acces a furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică, în termen de 30 de zile de la data primei cereri privind exercitarea dreptului de acces se publică pe pagina web oficială a titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare.
      5. Lucrările de acces se pot efectua numai cu respectarea prevederilor prevăzute de Legea nr. 28/2016 și ale prezentelor condiții.
      6. Prezentele condiţii de acces se vor modifica și/sau completa în mod corespunzător în funcție de modificările/completările introduse în Legea nr. 28/2016.
      7. Prezentele condiţii se completează de drept cu dispoziţiile legislaţiei şi reglementările în vigoare emise în acest sens.

       

  • Contacte

   • Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
   • colindus.balti@gmail.com
   • (+373) 67202154 / 231-7-25-37 - anticamera (+373) 67202153 / 231-6-53-79 - director-adjunct IPP (+373) 67202155 / 231-7-13-61 - șef secție didactică I E (+373) 67202156 / 231-7-13-61 - șef secție didactică II C (+373) 67202152 / 231-7-02-75 - contabil şef (+373) 67202158 / 231-7-02-75 - contabil (+373) 67202140 paza bloc studii (+373) 67202141 asistent medical (+373) 67202142 / 231-6-56-92 - cămin
   • 3100 str. I. Franco 17 mun. Bălți Republica Moldova
   • colindus.balti@gmail.com
   • greggaitur@gmail.com
  • Logare