• Fişa de înscriere ADMITEREA 2020

   •          COLEGIUL DE INDUSTRIE UȘOARĂ din BĂLȚI Admiterea-2020
                             
    #Н/Д FIȘA DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE ADMITERE  nr. 1
                                       
        (se completează toate spațiile colarate cu galben, în cazul când nu este informație se scrie -"X")
                                     
      I.  Date personale                           
                                         
      1.1. Nunele     Prenumele   Patronimicul  
                                         
      1.2. Data , luna, anul nașterii                      
                data  luna anul                    
                                         
      1.3. Sexul     1.4. Naționalitatea:                
                                         
      1.5. Numele și prenumele părinților / tutorilor cu care locuiesc împreună:  
                                         
        Tatăl         Mama   
                                         
      1.6. Cod poștal:  MD -   Viza de domiciliu permanent: Oraș /raion  
                                         
      Sat /comună   str.   bloc   apart.  
                                         
      1.7. Contacte Telefon domiciliu   candidat/ă mobil  
                  email  
            cod număr                  
        mama mobil     tata mobil      
        email     email      
                                         
      1.8. Buletin candidat/ă Seria, număr   Cod personal  
      Eliberat de of.   Data eliberării  
                                         
      1.9. Vechimea în muncă:   ani                      
                                         
      1.10. Instituția de învățământ absolvită (tipul, denumirea, localitatea):  
       
                                         
      1.11. Act de studii:  Seria   nr.   anul absolvirii:     studii:    clase
                                         
      1.12. Limba străină studiată în școală:                      
                                         
      II.  Statutul candidatului                        
                                         
      2.1. Limba de instruire în instituția de învățământ general:                 
                                         
      2.2. Localitatea:                          
                                         
      2.3. Înscrierea la concursul pentru cota de 15%:    (privilegii la admitere REGULAMENT pct.11, spct 1))
        categoria:    
      În baza  
          documentul care confirmă apartenența la unele din categoriile menționate, nr., data, autoritatea care l-a eliberat
                                         
      2.4. Înscrierea la concurs pentru  absolvenții școlilor din raioanele de Est ale Republicii Moldova și din mun. Bender, care au studiat după programele de învățământ aprobate de MECC:    
         
                                         
      2.5. Premiant a olimpiadelor (națională/internațională, gradul diplomei, disciplina, anul participării):  
                                         
       
      III. Opțiuni de participare la concurs                
                                 
      3.1. Specialitatea    
                                         
      3.2. Finanțare       3.3. Limba de instruire solicitată      
                                         
      IV. Media de concurs                        
                                         
      4.1.  Media notelor la examenele de absolvire (MNEA)            
                                         
      4.2. Media notelor la disciplinele de profil              
              Disciplina de profil Nota          
            1.              
            2.              
            3.              
            4.              
      4.3.     Nota medie (MNDP) 0,00          
                                         
                                         
              Coeficient de importanță Nota medie          
            MNDP 0,6 60% 0,00          
            MNEA 0,4 40% 0,00          
                                         
      4.4.   Media de concurs   0,00                  
                                         
      V.  Necesitatea cazării în cămin                  
                                         
      VI. Alte informații                          
      6.1. Hobby, ocupații (artistice, sportive, etc.)                     
       
       
       
                                         
      6.2.  Informații suplimentare                           
       
       
       
       
                                         
                                         
      Subsemnatul, declar pe propria răspundere autencitatea celor de mai sus.  
                                         
                                         
        Semnătura candidatului/candidatei    , data      
                              ziua - luna    
                                         
      Verificat            , data      
          Numele, prenumele   semnătura   ziua - luna    
                                         

     

  • Contacte

   • Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
   • colindus.balti@gmail.com
   • (+373) 67202154 / 231-7-25-37 - anticamera (+373) 67202153 / 231-6-53-79 - director-adjunct IPP (+373) 67202155 / 231-7-13-61 - șef secție didactică I E (+373) 67202156 / 231-7-13-61 - șef secție didactică II C (+373) 67202152 / 231-7-02-75 - contabil şef (+373) 67202158 / 231-7-02-75 - contabil (+373) 67202140 paza bloc studii (+373) 67202141 asistent medical (+373) 67202142 / 231-6-56-92 - cămin
   • str. I. Franco 17 mun. Bălți Republica Moldova
   • colindus.balti@gmail.com
   • greggaitur@gmail.com
  • Logare