• ORDIN cu privire la menționarea absolvenților Promoția 2020

     • ORDIN

      Nr. 135 din  29.05.2020

      Cu privire la menționarea absolvenților Promoția 2020

       

      În temeiul hotărârii ședinței Catedrei diriginților, proces –verbal nr.8 din 28 mai 2020,

      ORDON:

         1. A oferi diplomă de onoare:

      1.1 Pentru succese înalte la învățătură şi purtare exemplară, următorilor elevi:

      • Scripnic Mihaela       M 614
      • Fossa Petronela       M 624
      • Biţa Daniela              MT 614
      • Palenciuc Angela     F 614
      • Suhova Ecaterina     F 624
      • Bobescu Valeria       FŢ 614
      • Pascari Sergiu         MA 614
      • Guranda Adrian       SSM 614

      1.2 Pentru participare activă în lucrul extradidactic: festivaluri republicane, concursuri, întruniri, dezbateri, prezentări: 

      • Scripnic Mihaela         M 614
      • Turcu Cristina             M 614
      • Guranda Adrian          SSM 614
      • Cuflic Miradela            SSM 614
      • Chițac Doina               SSM 614
      • Chistol Daniel             SSM 614

      1.3 Pentru participare  activă în cadrul cercului de modă „Grația”:

      • Scripnic Mihaela         M 614
      • Pelin Vlada                 M 614
      • Cuflic Miradela           SSM 614

      1.4 Pentru înalte capacități organizatorice şi muncă asiduă în educarea tinerii generații,  diriginții:

      • Pancenco Ana              M 614
      • Guțan Natalia               M 624
      • Arlet-Vovc Aliona          MT 614
      • Razimovscaia Nina       F 614
      • Colesnicenco Eugenia  F 624
      • Pavlov Inga                   FŢ 614
      • Suceanu Alina              FŢ 614
      • Popovici Tatiana           MA 614
      • Vrancean Irina              SSM 614

      1.5 Pentru participare activă  la diverse activități sportive:

      • Pelin  Vlada                M 614
      • Cristea Ariadna           M 614
      • Groşovan Ecaterina    F 624
      • Palenciuc Angela        F 614
      • Gangu Tatiana            MT  614
      • Popa Vitalina              FŢ 614
      • Postoroncă Elena       FŢ 614
      • Cuflic Miradela           SSM 614

      1.6 Pentru participare activă la diverse activități educative în căminul nr. 3:

      • Turcu Cristina           M 614
      • Iftodi Dorin                SSM 614
      • Chirilov Oxana          SSM 614
      • Creciun Anastasia    M 614

      1.7 Pentru deținătorii Burselor de Merit:

      • Guranda Natalia       SSM 614        Bursa PREŞEDINTELUI
      • Scripnic Mihaela       M 614             Bursa GAUDEAMUS
      • Guranda Adrian        SSM 614        Bursa PRIMARULUI de BĂLŢI

      1.8 Pentru participare în cadrul Activităților Generatoare de Venit şi alte activități extradidactice de specialitate:

      • Gîdei Albina             M624
      • Glaviţchi Ecaterina  M 624
      • Fossa Petronela      M 624
      • Gavriliuc Irina          M 624
      • Scripnic Mihaela      M 614
      • Lupașcu Iuliana       F 614
      • Rotari Loredana      F 614
      • Arventii Ecaterina    F 624
      • Lîsac Olga               F 624
      • Suhova Ecaterina    F 624
      • Sopivnic Maia          F 624
      • Palenciuc Angela     F 614
      • Maximciuc Valeria    F 614
      • Cazacu Magdalena  F 614
      • Prodan Luminița       F 614

         2. A oferi mulțumire:

      2.1 Pentru eforturile depuse şi pentru sprijinul acordat în cei 4 ani de studii  următoarelor  familii:

      • fam.  Scripnic
      • fam.  Fossa 
      • fam.  Biţa
      • fam.  Palenciuc
      • fam.  Suhov
      • fam.  Bobescu
      • fam.  Pascari
      • fam.  Guranda

       

      Directorul colegiului                                                            Gr. Gaitur

    • Ziarul „Vocea poporului”
     • Ziarul „Vocea poporului”

     • Relevanța proiectului  con­stă în formarea competențelor profesio­nale la noua mână de lucru din industria ușoară privind securitatea și sănătatea în muncă. Se poate spune că acesta reprezin­tă, de fapt, o continuare a proiectului pe care l-a inițiat CSIU în ianuarie anul curent, conform contractului de achiziții publice nr.24 din 17.12.2019 vizând serviciile de documentare a calificării în domeniul SSM, solicitat și finanțat de către Colegiul de In­dustrie Ușoară din Bălți, pentru elaborarea și realizarea în anul 2020 a Standardului Ocupațional pentru specialitatea ,,Tehnici­an în securitate și sănătate în muncă”.

     • Informaţie privind locurile declarate vacante la anul II de studii

     • Anul de studii 2020-2021

      Colegiul de Industrie Uşoară, Bălţi

      Informaţie privind locurile declarate vacante la anul II de studii

      Anul de studii 2020-2021

       

      72330. Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături  (RO)         1 (buget)    15 (contract)

      72330. Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături  (RU)         0 (buget)    17 (contract)

      72320. Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot      (RO)         2 (buget)    10 (contract)

      101210. Frizerie şi cosmetică                                                                        (RO)         0 (buget)     6 (contract)

      101210. Frizerie şi cosmetică                                                                        (RU)         0 (buget)     4 (contract)

      102210. Securitatea şi sănătatea în muncă                                               (RO)         1 (buget)      7 (contract) 

       

      Directorul Colegiului                  Gr. Gaitur

     • ORDIN cu privire la suspendarea procesului educațional în Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

     • ORDIN

      Nr. 130 din  16.05.2020

      Cu privire la suspendarea procesului educațional în Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

       

      În temeiul Hotărârii nr. 11 din 15.05.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova pct. 1, pct. 16, pct. 27, pct. 28 şi pct. 30,  în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID- 19 în țară,

      ORDON:

      1.  Se menține suspendarea până la data de 30 iunie 2020 a activităților la clasă din cadrul Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.

      2. Se admite desfășurarea componentei teoretice din cadrul programelor de studiu în regim online (indiferent de forma la care a fost autorizat pentru funcționare provizorie/acreditat programul) iar pentru componenta practică se admit doar orele individuale care vor respecta normele de igienă şi sanitație.

      3. Directorii adjuncți (Zinaida Dolinţă şi Elena Statnic) vor organiza procesul educațional la distanță prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, în perioada în care este restricționată desfășurarea procesului educațional în incinta colegiului, conform documentelor, după cum urmează:

      • Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (aprobată prin ord. nr. 351 din 19.03.2020);
      • Regulamentul intern privind organizarea învățământului profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, în perioada pandemiei COVID19, aprobat la Consiliul de Administrație, proces verbal nr. 12, din 09.04.2020

      4. Prezentul ordin se aduce la cunoștința tuturor cadrelor didactice ale colegiului prin intermediul poștei electronice, rețelelor sociale.

      5. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina șefilor catedrelor Natalia Cojocari, Irina Vrancean şi Natalia Guțan.

      6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Zinaida Dolinţă, director adjunct pentru instruire şi educație, persoană desemnată responsabil de formarea profesională online la nivel de instituție.

      Directorul colegiului                                                                 Gr. Gaitur

     • ORDIN cu privire la recalcularea taxei de cazare în cămin

     • ORDIN

      Nr. 129 din  12.05.2020

       

      Cu privire la recalcularea taxei de cazare

      în căminul Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți

       

      În temeiul scrisorii nr 03/2-09/2399 din 07.05.2020 și a procesului verbal nr.14 al ședinței consiliului de administrație din 08.05.2020,

      ORDON:

      I.         A recalcula, elevilor locatari ai căminului colegiului, plata taxei de cazare pentru semestrul II al anului de studii 2019-2020 după cum urmează:

      • pentru perioada 01.01.2020 – 23.03.2020 se încasează plata taxei pentru cămin;
      • pentru perioada 24.03.2020 – 30.06.2020 taxa de cazare nu se încasează.

      II.      A calcula diferența dintre taxa de cazare achitată și taxa de cazare pentru perioada efectiv locuită (până la 23.03.2020, inclusiv).

      III.   La solicitare (cerere), a restitui elevilor care au achitat integral taxa de cazare, diferența prin una din modalitățile:

      •  transfer la card
      •  transfer în contul taxei de cazare stabilite pentru următorul an de studiu 2020-2021.

      IV.   Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina contabilului șef – dna Ana Șchiopu.

      V.      Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina directorului colegiului.

       

      Directorul colegiului                                                            Gr. Gaitur

       

        

   • Contacte

    • Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
    • colindus.balti@gmail.com
    • (+373) 67202154 / 231-7-25-37 - anticamera (+373) 67202153 / 231-6-53-79 - director-adjunct IPP (+373) 67202155 / 231-7-13-61 - șef secție didactică I E (+373) 67202156 / 231-7-13-61 - șef secție didactică II C (+373) 67202152 / 231-7-02-75 - contabil şef (+373) 67202158 / 231-7-02-75 - contabil (+373) 67202140 paza bloc studii (+373) 67202141 asistent medical (+373) 67202142 / 231-6-56-92 - cămin
    • 3100 str. I. Franco 17 mun. Bălți Republica Moldova
    • colindus.balti@gmail.com
    • greggaitur@gmail.com
   • Logare