• Anunţ
     • Anunţ

     • Vineri, 15 ianuarie 2021, vor demara ore publice la disciplinele:

      1. Studiul materialelor, grupa M-912,  ora 10.30, in cabinetul 108, Profesor: Prisacari Liliana
      2. Reparaţii şi deservirea utilajului, grupa: MA-714, ora 11:40, cab. 101, Profesor: Neghină Diana
     • ORDIN Nr.253 din 11.12.2020

     • PROCEDURA privind susținerea online a examenelor la final de semestru Colegiul de Industrie Ușoară din Bălţi

      Cu privire la aprobarea PROCEDURII

      privind susținerea online a examenelor

      la final de semestru

                  În temeiul prevederilor Ordinelor MECC nr. 843 din 19.08.2020; nr. 923 din 03.09.2020; nr. 1353 din 04.12.2020 şi Hotărârii Consiliului de administrație, Proces verbal nr. 11 din 11.12.2020

      ORDIN:

      1. Se aprobă Procedura privind susținerea online a examenelor la final de semestru (se anexează)
      2. Directorul adjunct pentru instruire şi educaţie (dna Dolință Z) va monitoriza implementarea procedurii aprobate.
      3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Statnic Elena, director adjunct pentru instruire practică şi producere.

       

      Directorul colegiului                                                           Gr. Gaitur

       

       

      Anexă

      la Ordinul CIUB

      nr. 253 din  11.12.2020

      PROCEDURA

      privind susținerea online a examenelor la final de semestru

      Colegiul de Industrie Ușoară din Bălţi

      1. SCOP

      Scopul acestei proceduri este stabilirea unui set de reguli, aplicabile la nivelul Colegiului de Industrie Ușoară din Bălţi, privind susținerea examenelor la final de semestru. Procedura este accesibilă pe site-ul oficial al colegiului www.ciub.edupage.org şi este valabilă în sesiunea de iarnă 2020.

       

      2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

      Procedura este elaborată în conformitate cu:

      • Ordinul MECC nr. 1353 din 04.12.2020, Cu privire la completarea Reglementărilor privind organizarea procesului educaţional în învățământul profesional tehnic, anul  de studii 2020-2021;
      • Ordin MECC nr. 843 din 19.08.2020, Cu privire la aprobarea reglementărilor privind organizarea procesului educațional în învățământul profesional tehnic, anul de studii 2020-2021;
      • Ordin MECC nr. 923 din 03.09.2020, Cu privire la monitorizarea desfășurării procesului educaţional în învățământul profesional tehnic, anul de studii 2020-2021;
      • Ordin MECC nr. 234 din 25.03.2016, Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare a studiilor în învățământul postsecundar şi postsecundar nonterţiar în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile.

      3. ORGANIZAREA EXAMENELOR LA FINAL DE SEMESTRU

      • Organizarea examenelor la final de semestru online, în condițiile situației epidemiologice, se bazează atât pe utilizarea mijloacelor de instruire asistate de calculator, cât şi a metodelor de instruire la distanță.
      • Examenele online se vor organiza şi desfășura în condițiile stabilite de Planulcadru şi după caz de Regulamentul de organizare a studiilor în învățământul postsecundar şi postsecundar nonterţiar, cu respectarea măsurilor/recomandărilor de sănătate publică în contextual situației epidemiologice de COVID-19.
      • Elaborarea subiectelor pentru examene se vor realiza respectând criteriile:

                     - să fie în concordanță cu curriculum la unitatea de curs/disciplină;

                     - să asigure cuprinderea echilibrată a materiei de studii;

                     - să aibă un grad de complexitate corespunzător conținuturilor studiate;

                     - să permit tratarea lor în timpul alocat elevilor pentru rezolvarea acestora.

      • Deciziile referitoare la mijloacele tehnice utilizate în cadrul examenelor, sunt luate de către administrația Colegiului de Industrie Ușoară din Bălţi, punânduse accent pe asigurarea obiectivității în evaluare (corectitudinea criteriilor de evaluare şi a notării).
      • În scopul asigurării eficienței monitorizării, procesul de susținere online a examenelor la toate specialitățile din cadrul colegiului, se va realiza utilizând aplicația Google Meet (examen oral), Google Classrom sau platforma EduPage (examen scris);
      • Procesul de susținere a examenului se va înregistra (de către administrație) integral şi se va arhiva pentru o perioadă de 1 an;
      • Dacă din motive tehnice (deconectare de internet, energie electrică) se întrerupe susținerea examenului administrația colegiului va stabili o dată pentru susținerea repetată a examenului respectiv în perioada imediat următoare după finisarea ultimului examen din sesiune. Data examenului repetat va fi anunțată în ziua imediat următoare după examenul amânat din motive tehnice;
      • În cazul depistării unor acțiuni/tentative de corupție/corupere, inclusiv trafic de influență, cazuri de plagiat sau manifestarea de către elev a unui comportament ce contravine normelor etice şi morale general acceptate, profesorul sau asistentul la examen este în drept să elimine candidatul respectiv din examen, cu dreptul de al susține ca restanță;
      • Profesorii care vor promova examene online sunt obligați să promoveze o simulare a examenului online cu cel puțin o zi înainte de promovarea examenului propriuzis. Obligatoriu se va utiliza aceeași aplicație care va fi utilizată în ziua examenului.

      4. PROMOVAREA EXAMENELOR LA FINAL DE SEMESTRU

           A. Examen oral

      • Se va promova obligatoriu pe platforma Google Meet;
      • Se va realiza obligatoriu înregistrarea video a examenului;
      • Toate biletele vor fi transmise spre aprobare Directorului adjunct pentru instruire şi producere în prealabil, în termenii stabiliți de regulamentele în vigoare;
      • Linkul conferinței se va transmite obligatoriu pe poșta electronică a colegiului la adresa colindus.balti@gmail.com cu cel puțin o zi înainte de promovarea examenului. În scrisoare se va indica data, ora începerii examenului, profesorul, grupa şi disciplina/unitatea de curs la care se va promova examenul respectiv;
      • În ziua promovării examenului profesorul va accepta cererea de participare în conferință a unui membru al administrației şi al asistentului la examen (conform graficului);
      • Timpul maxim programat pentru examen se va determina conform formulei n*12 minute , unde n  este numărul de elevi pe listă din grupă. Profesorul de comun acord cu elevii vor determina modalitatea de extragere a biletului. În timpul examenului va anunța elevului numărul biletului, după care îi va acorda timpul de pregătire pentru răspuns. Durata examenului nu va depăși 6 ore astronomice;
      • În aceeași zi, cel târziu ora 17.00, profesorul care a promovat examenul va expedia borderoul de notare a elevilor în format Word şi PDF la adresa colegiului colindus.balti@gmail.com (modelul va fi preluat de la secretara secției de studii);
      • Rezultatele obţinute vor fi anunțate elevilor de către profesor în aceeași zi până la orele 17.00;
      • În cazul în care elevul nu sa conectat la sesiunea de examinare din motive neîntemeiate se consideră sesiune nepromovată.

         B. Examen scris

      • Se va promova obligatoriu pe platforma Google Classrom sau EduPage;
      • Toate rezultatele testării elevilor se vor păstra în format electronic;
      • Testul va fi transmis în format PDF spre aprobare Directorului adjunct pentru instruire şi producere în prealabil, în termenii stabiliți de regulamentele în vigoare;
      • Linkul testului se va transmite obligatoriu pe poșta electronica a colegiului la adresa colindus.balti@gmail.com cu cel puțin o zi înainte de promovarea examenului. În scrisoare se va indica data, ora începerii examenului, profesorul, grupa şi disciplina/unitatea de curs la care se va promova examenul respectiv;
      • Testul va avea minim 20 de întrebări cu diferite tipuri de răspunsuri atât deschise cât şi închise. Testul va permite vizualizarea aleatorie a întrebărilor din test de către elevi în timpul realizării testului. Timpul maxim alocat realizării unui test de către elev nu va depăși 90 minute;
      • În aceeași zi, cel târziu ora 17.00, profesorul care a promovat examenul va expedia borderoul de notare a elevilor în format Word şi PDF la adresa colegiului colindus.balti@gmail.com (modelul va fi preluat de la secretara secției de studii) şi raportul testului preluat din platforma educațională utilizată (procentul răspunsurilor corecte/incorecte, calitatea notelor, timpul mediu de răspuns etc., în dependenţă de funcțiile platformei utilizate);
      • Rezultatele obţinute vor fi anunțate de către profesor şi elevilor în aceeași zi până la orele 17.00;
      • În cazul în care elevul nu sa conectat la sesiunea de examinare din motive neîntemeiate se consideră sesiune nepromovată.
     • ORDIN Nr. 252 din 11.12.2020

     • ORDIN

      Nr. 252 din  11.12.2020

       

      Cu privire la modificarea orarului examenelor

      și  a modalității de susținere a acestora

       

                  În temeiul prevederilor Ordinelor MECC nr. 843 din 19.08.2020; nr. 923 din 03.09.2020; nr. 1353 din 04.12.2020 şi din motivul aflării în concediu de boală (COVID 19) a unui profesor, a plasării în izolare la domiciliu a doi profesori și a elevilor din grupele FȚ-714,  F-714

      ORDON:

      I. A transfera:

      1. Examenul la disciplina  ,,Elemente de securitate şi sănătate în muncă” gr.SSM-011, din data de 15.12.2020 în data de 24.12.2020, profesor Grăjdianu M.
      2. Examenul la disciplina ,,Organe de mașini întreținere și mentenanță” gr.SSM-011, din data de 24.12020 în data de 16.12.2020, profesor Romanov V.
      3. Examenul la disciplina ,,Bazele studiului materialelor” gr.M-912, din data de 15.12.2020 în data de 24.12.2020, profesor Prisacari L.
      4. Examenul la disciplina ,,Etica profesională” gr.M-912, din data de 28.12.2020 în data de 16.12.2020, profesor Popovici T.
      5. Examenul la disciplina ,,Bazele antreprenoriatului” gr.F-714, din data de 21.12.2020 în data de 24.12.2020, profesor Statnic E.
      6. Examenul la disciplina ,,Bazele managementului” gr.F-813, din data de 24.12.2020 în data de 23.12.2020, profesor Statnic E.
      7. Examenele la disciplinarele ,,Structuri textile nețesute”, ,,Proiectarea proceselor tehnologice” și ,,Filatura”, după revenirea din concediu de boală a profesorului.

      II. A desfășura examenele în regim online conform graficului:

      1. Examenul la disciplina ,,Economia ramurii” gr. FȚ-714,  profesor Guțan N.
      2. Examenul la disciplina ,,Bazele antreprenoriatului I” gr. M-823,  profesor Guțan N.
      3. Examenul la disciplina ,,Tehnologia informației” gr. F-714,  profesor Buracinski A.
      4. Examenul la disciplina ,,Protecția civilă” gr. F-714,  profesor Parasiuc Z.

      III. Responsabil de executarea prezentului ordin este desemnată dna Statnic Elena, director adjunct IPP.

       

      Directorul colegiului                                                           Gr. Gaitur

     • Cu privire la tezele semestriale

     • Nr. 236 din 04.11.2020

      ORDIN

      Nr. 236 din  04.11.2020

      Cu privire la tezele semestriale

      În baza hotărârii consiliului administrativ, proces verbal nr. 6 din 04.11.2020 și în baza ordinului MEEC nr.1190 din 30.10.2020 „Cu privire la Tezele semestriale, anul de studii 2020 – 2021” Modelul II, plan – cadru 2.7

      ORDON:

      I. A aproba lista disciplinelor școlare la care se vor organiza și susține teze semestriale sesiunea de iarnă 2020-2021 după cum urmează:

      Clasa X (an. I) profil real, grupele: M-011; SSM-011.

      1. Limba de instruire
      2. Matematica
      3. Fizica

      Clasa X (an. I) profil umanist grupa: F-011.

      1. Limba de instruire
      2. Geografia
      3. Fizica

      Clasa X (an. I) profil umanist grupa: F-021.

      1. Limba de instruire
      2. Geografia
      3. Fizica
      4. Limba română

      Clasa XI (an. II) profil real grupa SSM-912

      1. Limba de instruire
      2. Matematica
      3. Informatica

      Clasa XI (an. II) profil real grupele: M-912; MT-912.

      1. Limba de instruire
      2. Matematica
      3. Biologia

      Clasa XI (an. II) profil real grupa: M-922.

      1. Limba de instruire
      2. Matematica
      3. Biologia
      4. Limba română

      Clasa XI (an. II) profil umanist grupa F-912.

      1. Limba de instruire
      2. Istoria românilor și universală
      3. Chimia

      Clasa XI (an. II) profil umanist grupa F-922.

      1. Limba de instruire
      2. Istoria românilor și universală
      3. Chimia
      4. Limba română

      Clasa XII (an. III) profil real grupele: M-813; MT-813 MA-813; SSM-813.

      1. Limba de instruire
      2. Limba străină I
      3. Matematica

      Clasa XII (an. III) profil real grupa: M-823.

      1. Limba de instruire
      2. Limba străină I
      3. Matematica
      4. Limba română

      Clasa XII (an. III) profil umanist grupa F-813.

      1. Limba de instruire
      2. Limba străină I
      3. Istoria românilor și universală

      Clasa XII (an. III) profil umanist grupa F-823.

      1. Limba de instruire
      2. Limba străină I
      3. Istoria românilor și universală
      4. Limba română

      II. Responsabil de executarea prezentului ordin este desemnată dna Dolinţă Zinaida, director adjunct IE.

     • Program de activitate pentru perioada pandemiei

     • Stimați colegi, dragi elevi şi părinți.

      Rotația subgrupelor de elevi se face o dată la două săptămâni.

      În perioada 09.11.2020 – 20.11.2020, continuăm activitatea în două schimburi.

      • elevii care au frecventat orele în schimbul 1, în perioada  26.10.2020 – 06.11.2020, vor frecventa orele în schimbul 2 în perioada  09.11.2020 – 20.11.2020;
      • elevii care au frecventat orele în schimbul 2, în perioada 26.10.2020 – 06.11.2020, vor frecventa orele în schimbul 1 în perioada  09.11.2020 – 20.11.2020.
      • Grupele anului 1 în perioada 09.11.2020 – 13.11.2020 frecventează orele în schimbul 1.
     • COLEGIUL DE INDUSTRIE UŞOARĂ din BĂLŢI

     • Prin cultură și disciplină să atingem cel mai înalt nivel al cărții!

       

         De aici pornesc toate acțiunile și realizările noastre, de aici își încep elevii noștri pașii mici în lumea profesiilor, pentru a ajunge la stabilitate și echilibru, la abnegație și excelență.

         Noi știm ce înseamnă responsabilitatea și comunicarea; știm cât valorează implicarea; știm ce revelație are arta și frumosul și, de asemenea, cum să bătătorim căile profesiei pentru a obține cele mai înalte rezultate. La noi puteți obține studii de calitate și calificări în următoarele domenii:

      - Filatură și țesătorie;

      - Mașini și aparate în industria ușoară;

      - Frizerie și cosmetică;

      - Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din tricot;

      - Modelarea, proiectarea și tehnologia confecțiilor din țesături;

      - Securitatea și sănătatea în muncă.

         Aici, în colegiu, găsiți ateliere și laboratoare dotate pentru viitoarele profesii, materiale didactice interactive și o atmosferă educațională deosebită.

        Vă așteptăm cu o serie de activități extrașcolare interesante, motivante, creative și cartea de vizită a colegiului – Teatrul de modă „GRAȚIA”.

      Dispunem de toate pentru un viitor asigurat:

      PROFESIONALISM!

      CULTURĂ!

      VALOARE!

     • Program de activitate pentru perioada pandemiei

     • Stimați colegi, dragi elevi şi părinți.

      Rotația subgrupelor de elevi se face o dată la două săptămâni.

      În perioada 26.10.2020 – 06.11.2020, continuăm activitatea în două schimburi.

      • elevii care au frecventat orele în schimbul 1, în perioada  12.10.2020 – 23.10.2020, vor frecventa orele în schimbul 2 în perioada  26.10.2020 – 06.11.2020;
      • elevii care au frecventat orele în schimbul 2, în perioada 12.10.2020 – 23.10.2020, vor frecventa orele în schimbul 1 în perioada  26.10.2020 – 06.11.2020.
  • Contacte

   • Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
   • colindus.balti@gmail.com
   • (+373) 67202154 / 231-7-25-37 - anticamera (+373) 67202153 / 231-6-53-79 - director-adjunct IPP (+373) 67202155 / 231-7-13-61 - șef secție didactică I E (+373) 67202156 / 231-7-13-61 - șef secție didactică II C (+373) 67202152 / 231-7-02-75 - contabil şef (+373) 67202158 / 231-7-02-75 - contabil (+373) 67202140 paza bloc studii (+373) 67202141 asistent medical (+373) 67202142 / 231-6-56-92 - cămin
   • 3100 str. I. Franco 17 mun. Bălți Republica Moldova
   • colindus.balti@gmail.com
   • greggaitur@gmail.com
  • Logare