• Condițiile de acces pe proprietatea publică, aflată în administrare (gestiune) Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți, în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestor rețele

     • COLEGIUL  DE  INDUSTRIE  UŞOARĂ din Bălți                  BĂLȚI LIGHT INDUSTRY COLLEGE

       279200, Republica Moldova,                                                   17, I. Franco  Street

      3100, m. Bălţi                                                                            Bălți, 3100

      str. I. Franco, 17                                                                        279200, Republic of Moldova

      Tel. (+373 231) 7-25-37                                                            Tel. (+373 231)7-25-37

      Tel./fax (+373 231) 7-13-10                                                      Tel./fax (+373 231) 7-13-10

      Contabilitatea (+373 231) 7-02-75                                            Accountancy (+373 231) 7-02-75

       

      ORDIN

      Nr. 178a din 25.09.2018

      Cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică a statului aflate în administrarea Colegiului de Industrie Ușoară, Bălți

      In temeiul Legii nr. 28 din 10.03.2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice, precum și al calculului tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietatea publică, aflată în administrare (gestiune) Colegiului de Industrie Ușoară, Bălți și a Metodologiei de calcul al tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăți publice și/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice elaborate de ANRCETI,

       

      ORDON:

      1. Se aprobă Condițiile de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Colegiului de Industrie Ușoară, Bălți, în vederea conservării (instalării), întreținerii, demolării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare întreținerii acestora, conform anexelor la prezentul ordin.
      2. De a plasa pe pagina web oficială a Colegiului de Industrie Ușoară, Bălți, condițiile în care se realizează dreptul de acces a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Colegiului de Industrie Ușoară, Bălți
      3. Se atribuie responsabilitatea privind plasarea pe pagina www.ciub.org , a  condițiilor de acces menționate dlui Florean Mihai – responsabil de pagina WEB a colegiului.
      4. Prezentul ordin de adus la cunoștința directorului adjunct pe probleme de gospodărie dlui Surdu Vasile și intendentului căminului dlui Barcari Aurel .
      5. Controlul asupra îndeplinirii prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina dlui  Surdu Vasile.

      Director                                  Gr. Gaitur

       

      Anexa 1 la ordinul nr. 178a din 25.09.2018

      Condițiile de acces

      pe proprietatea publică, aflată în administrare (gestiune) Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți, în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestor rețele

       

      I. Entitatea care exercită dreptul de administrare, modalitatea în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:

       1. Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți cu sediul mun. Bălți, str. I. Franco 17.
       2. Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces (adresa, telefon etc.): colindus.balti@gmail.com, 0231 71310.

      II. Caracteristicile proprietății publice, aflate în administrarea (gestiunea) care constituie obiectul dreptului de acces:

      1. Proprietatea publică care constituie obiectul dreptului de acces este parte a imobilului situat la adresa: mun. Bălți, str. I. Franco 17 (căminul 2).
      2. Dreptul de acces pe proprietatea publică prevăzută la alin. 1) pct. 2 este un drept de uz (folosință) care se exercită în condiţiile legii de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, (în continuare denumiți furnizori), cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
      3. Furnizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) autorității publice, în condiţiile Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10 martie 2016 (în continuare Legea nr. 28/2016), dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
      • exerciţiul acestui drept nu contravine destinaţiei proprietăţii publice sau interesului public faţă de proprietatea publică;
      • lucrările de acces pe proprietatea publică se efectuează în conformitate cu cerinţele de urbanism, de amenajare a teritoriului, privind calitatea în construcţii sau cele privind protecţia mediului, a sănătăţii, a ordinii publice, apărarea şi securitatea naţională, prevăzute de reglementările din domeniile respective.

      III. Tariful pentru dreptul de acces și condițiile în care acesta se aplică:

      1. Tariful maxim pentru dreptul de acces se calculează sub forma unei plăți unice conform Metodologiei de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1434 din 29.12.2016 și include costurile suportate de către titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare, luând în considerare criteriile stabilite de metodologia menționată.
      2. Tariful maxim sub formă unică pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului în cauză constituie 618,94 lei/m2 anual. Nivelul efectiv al tarifului de acces, precum și modalitatea sa de plată (anual, trimestrial, lunar, integral) se stabilește prin negociere directă cu furnizorul de comunicații electronice în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor de acces, pe baze nediscriminatorii.
      3. Tariful de acces  se va achita la încheierea contractului de acces. Contractul încheiat în forma autentică va urma modelul contractului-tip stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 13 din 07 iulie 2016 privind aprobarea Contractului-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, nr. 13 din 07 iulie 2016.
      4. La tariful prevăzut la alin. 2) pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului se adaugă despăgubiri pentru eventualele prejudicii directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor.
      5. Tariful maxim prevăzut la alin. 2) a fost stabilit cu respectarea următoarelor principii:
      • să fie justificat şi proporţional cu afectarea imobilului;
      • să acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin existenţa şi funcţionarea elementelor de infrastructură ale reţelelor publice de comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări;
      • să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.

                IV. Limitări cu privire la exercitarea dreptului de acces:

      1. Lucrările necesare pentru exercitarea dreptului de acces, inclusiv și pentru exploatarea şi întreţinerea echipamentelor instalate pe proprietatea titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:

      • să nu deterioreze căile de acces a imobilului şi nici a altor entităţi situate în preajmă.
      • să nu se perturbeze regimul de activitate al titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare și a altor entităţi din aceeaşi zonă.

      2. Furnizorii au obligaţia de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces sau, prin acordul părţilor, de a compensa  cheltuielile determinate de readucerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.

      3. Furnizorii au obligația să suporte in întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreținerea și repararea rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora.

      4. Furnizorii au obligaţia să reamplaseze elementele reţelelor publice de comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora pe cheltuială proprie, la solicitarea justificată a titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare.

      5. Furnizorii garantează că elementele de rețea instalate pe această proprietate nu au efecte secundare/ nocive pentru persoanele aflate în perimetrul imobilului.

      6. Furnizorii au obligația de a lua toate măsurile necesare în scopul evitării producerii de accidente care să pună în pericol viața cetățenilor, să producă pagube materiale sau care să restricționeze accesul în/pe imobilul în cauză.

      7. Atunci când lucrările de acces intervin asupra structurii de rezistență a construcției sau imobilul/ construcția se încărca cu o sarcină suplimentară semnificativă, accesul va fi analizat numai după expertizarea tehnică a imobilului/ construcției.

      8. Este interzisă amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe fațada, acoperișul și pereții exteriori ai imobilului, role de cabluri rezultate ca surplus al rețelelor de comunicații sau a diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la funcționarea rețelei existente.

      9. Modalitățile de amplasare a elementelor rețelelor de comunicații ori elementelor de infrastructură asociată vor respecta normelor tehnice aplicabile în vigoare privind proiectarea și instalarea rețelelor de comunicații.

               V. Procedura detaliată ce trebuie respectată de solicitantul dreptului de acces:

      1. În vederea exercitării dreptului de acces, solicitantul va depune o cerere de acces însoţită de toate documentele ce confirmă îndeplinirea condițiilor de acces, după cum urmează:

      • datele de identificare şi de contact ale furnizorului solicitant care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăți și sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice;
      • proprietatea, infrastructura fizică sau zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces ori de utilizare partajată a infrastructurii fizice (se va prezenta planul de situaţie, alte documente edificatoare);
      • scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
      • lucrările ce urmează a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare);
      • durata estimativă a realizării lucrărilor, dar și perioada în care intenționează să beneficieze de acces pe proprietatea publică.

      2. Titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare va examina și soluționa în conformitate cu prevederile Legii nr. 28/2016 cererea de acces, documentele și informațiile prezentate în vederea respectării prezentelor condiții de acces şi va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 10 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces, însoțită de documentele și informațiile respective.

      3. In cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. 2) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.

      4. Acordarea dreptului de acces poate fi refuzata doar în cazuri obiective si temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului în formă scrisă.

       

               VI. Prevederi finale:

      1. Exercitarea dreptului de acces al furnizorului se va face doar după încheierea unui contract de acces.
      2. Contractul privind exercitarea dreptului de acces se va încheia pe o perioadă de 14 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor, exprimat în scris.
      3. Contractul de acces încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin dispariţia imobilului, la expirarea duratei sale, ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaţiilor sau în alte condiţii contractuale/ legale.
      4. Condiţiile în care se realizează dreptul de acces a furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică, în termen de 30 de zile de la data primei cereri privind exercitarea dreptului de acces se publică pe pagina web oficială a titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare.
      5. Lucrările de acces se pot efectua numai cu respectarea prevederilor prevăzute de Legea nr. 28/2016 și ale prezentelor condiții.
      6. Prezentele condiţii de acces se vor modifica și/sau completa în mod corespunzător în funcție de modificările/completările introduse în Legea nr. 28/2016.
      7. Prezentele condiţii se completează de drept cu dispoziţiile legislaţiei şi reglementările în vigoare emise în acest sens.

       

      Anexa 2 la ordinul nr. 178a din 25.09.2018

      Condițiile de acces

      pe proprietatea publică, aflată în administrare (gestiune) Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți, în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestor rețele

       

      I. Entitatea care exercită dreptul de administrare, modalitatea în care aceasta poate fi contactată în vederea depunerii cererilor de acces pe proprietate:

       

      1. Colegiul de Industrie Ușoară, Bălți cu sediul mun. Bălți, str. I. Franco 17.
      2. Datele de contact pentru depunerea cererilor de acces (adresa, telefon etc.): colindus.balti@gmail.com, 0231 71310.

       

      II. Caracteristicile proprietății publice, aflate în administrarea (gestiunea) care constituie obiectul dreptului de acces:

      1. Proprietatea publică care constituie obiectul dreptului de acces este parte a imobilului situat la adresa: mun. Bălți, str. I. Franco 17 (căminul 3).
      2. Dreptul de acces pe proprietatea publică prevăzută la alin. 1) pct. 2 este un drept de uz (folosință) care se exercită în condiţiile legii de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, (în continuare denumiți furnizori), cu respectarea principiului minimei atingeri aduse proprietăţii.
      3. Furnizorii pot beneficia de dreptul de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) autorității publice, în condiţiile Legii privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice nr. 28 din 10 martie 2016 (în continuare Legea nr. 28/2016), dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
      • exerciţiul acestui drept nu contravine destinaţiei proprietăţii publice sau interesului public faţă de proprietatea publică;
      • lucrările de acces pe proprietatea publică se efectuează în conformitate cu cerinţele de urbanism, de amenajare a teritoriului, privind calitatea în construcţii sau cele privind protecţia mediului, a sănătăţii, a ordinii publice, apărarea şi securitatea naţională, prevăzute de reglementările din domeniile respective.

       

      III. Tariful pentru dreptul de acces și condițiile în care acesta se aplică:

      1. Tariful maxim pentru dreptul de acces se calculează sub forma unei plăți unice conform Metodologiei de calcul a tarifelor maxime pentru dreptul de acces pe proprietăţile publice şi/sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1434 din 29.12.2016 și include costurile suportate de către titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare, luând în considerare criteriile stabilite de metodologia menționată.
      2. Tariful maxim sub formă unică pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului în cauză constituie 692,04 lei/m2 anual. Nivelul efectiv al tarifului de acces, precum și modalitatea sa de plată (anual, trimestrial, lunar, integral) se stabilește prin negociere directă cu furnizorul de comunicații electronice în funcţie de elementele reţelelor de comunicaţii electronice şi de elementele de infrastructură care fac obiectul lucrărilor de acces, pe baze nediscriminatorii.
      3. Tariful de acces  se va achita la încheierea contractului de acces. Contractul încheiat în forma autentică va urma modelul contractului-tip stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRCETI nr. 13 din 07 iulie 2016 privind aprobarea Contractului-tip de acces pe proprietatea publică sau privată în vederea construirii (instalării), întreţinerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării reţelelor publice de comunicaţii electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, nr. 13 din 07 iulie 2016.
      4. La tariful prevăzut la alin. 2) pentru exercitarea dreptului de acces asupra imobilului se adaugă despăgubiri pentru eventualele prejudicii directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor.
      5. Tariful maxim prevăzut la alin. 2) a fost stabilit cu respectarea următoarelor principii:
      • să fie justificat şi proporţional cu afectarea imobilului;
      • să acopere doar prejudiciile directe şi certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum şi prin existenţa şi funcţionarea elementelor de infrastructură ale reţelelor publice de comunicaţii electronice care fac obiectul acestor lucrări;
      • să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare adus imobilului respectiv, prin instalarea reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora.

       

                IV. Limitări cu privire la exercitarea dreptului de acces:

      1. Lucrările necesare pentru exercitarea dreptului de acces, inclusiv și pentru exploatarea şi întreţinerea echipamentelor instalate pe proprietatea titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:

      • să nu deterioreze căile de acces a imobilului şi nici a altor entităţi situate în preajmă.
      • să nu se perturbeze regimul de activitate al titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare și a altor entităţi din aceeaşi zonă.

      2. Furnizorii au obligaţia de a readuce în starea iniţială proprietatea afectată de realizarea lucrărilor de acces sau, prin acordul părţilor, de a compensa  cheltuielile determinate de readucerea în starea iniţială a proprietăţii afectate.

      3. Furnizorii au obligația să suporte in întregime cheltuielile cu privire la instalarea, modificarea, operarea, întreținerea și repararea rețelelor publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora.

      4. Furnizorii au obligaţia să reamplaseze elementele reţelelor publice de comunicaţii electronice ori elementele de infrastructură necesare susţinerii acestora pe cheltuială proprie, la solicitarea justificată a titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare.

      5. Furnizorii garantează că elementele de rețea instalate pe această proprietate nu au efecte secundare/ nocive pentru persoanele aflate în perimetrul imobilului.

      6. Furnizorii au obligația de a lua toate măsurile necesare în scopul evitării producerii de accidente care să pună în pericol viața cetățenilor, să producă pagube materiale sau care să restricționeze accesul în/pe imobilul în cauză.

      7. Atunci când lucrările de acces intervin asupra structurii de rezistență a construcției sau imobilul/ construcția se încărca cu o sarcină suplimentară semnificativă, accesul va fi analizat numai după expertizarea tehnică a imobilului/ construcției.

      8. Este interzisă amplasarea cu titlu provizoriu sau definitiv, pe fațada, acoperișul și pereții exteriori ai imobilului, role de cabluri rezultate ca surplus al rețelelor de comunicații sau a diverselor echipamente care nu contribuie efectiv la funcționarea rețelei existente.

      9. Modalitățile de amplasare a elementelor rețelelor de comunicații ori elementelor de infrastructură asociată vor respecta normelor tehnice aplicabile în vigoare privind proiectarea și instalarea rețelelor de comunicații.

       

               V. Procedura detaliată ce trebuie respectată de solicitantul dreptului de acces:

      1. În vederea exercitării dreptului de acces, solicitantul va depune o cerere de acces însoţită de toate documentele ce confirmă îndeplinirea condițiilor de acces, după cum urmează:

      • datele de identificare şi de contact ale furnizorului solicitant care intenţionează să realizeze lucrările de acces pe proprietăți și sau de utilizare partajată a infrastructurii fizice;
      • proprietatea, infrastructura fizică sau zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces ori de utilizare partajată a infrastructurii fizice (se va prezenta planul de situaţie, alte documente edificatoare);
      • scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă;
      • lucrările ce urmează a fi efectuate (memoriul tehnic de prezentare);
      • durata estimativă a realizării lucrărilor, dar și perioada în care intenționează să beneficieze de acces pe proprietatea publică.

      2. Titularul dreptului de proprietate sau titularul dreptului de administrare va examina și soluționa în conformitate cu prevederile Legii nr. 28/2016 cererea de acces, documentele și informațiile prezentate în vederea respectării prezentelor condiții de acces şi va comunica solicitantului soluţia motivată, în termen de cel mult 10 de zile lucrătoare de la data primirii cererii de acces, însoțită de documentele și informațiile respective.

      3. In cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul prevăzut la alin. 2) prelungindu-se în mod corespunzător cu intervalul de timp în care solicitantul va completa cererea.

      4. Acordarea dreptului de acces poate fi refuzata doar în cazuri obiective si temeinic justificate. Motivele care au determinat respingerea cererii se comunică solicitantului în formă scrisă.

       

               VI. Prevederi finale:

      1. Exercitarea dreptului de acces al furnizorului se va face doar după încheierea unui contract de acces.
      2. Contractul privind exercitarea dreptului de acces se va încheia pe o perioadă de 14 ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor, exprimat în scris.
      3. Contractul de acces încetează prin acordul de voinţă al părţilor, prin dispariţia imobilului, la expirarea duratei sale, ca urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligaţiilor sau în alte condiţii contractuale/ legale.
      4. Condiţiile în care se realizează dreptul de acces a furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică, în termen de 30 de zile de la data primei cereri privind exercitarea dreptului de acces se publică pe pagina web oficială a titularului dreptului de proprietate sau titularului dreptului de administrare.
      5. Lucrările de acces se pot efectua numai cu respectarea prevederilor prevăzute de Legea nr. 28/2016 și ale prezentelor condiții.
      6. Prezentele condiţii de acces se vor modifica și/sau completa în mod corespunzător în funcție de modificările/completările introduse în Legea nr. 28/2016.
      7. Prezentele condiţii se completează de drept cu dispoziţiile legislaţiei şi reglementările în vigoare emise în acest sens.

       

     • Dragi colegi, elevi, părinți!

     • Dragi colegi, elevi, părinți! 

      Paștele Blajinilor este o sărbătoare importantă pentru toți noi, însă riscul infectării cu COVID-19 este foarte mare, de aceea vin cu îndemnul de precauție în aceste zile de sărbătoare sufletească. Din aceste considerente vă îndemn pe toți să sărbătoriți în sânul familiei. Răposații ne vor ierta absența de la cimitire, important să-i avem în inima noastră, să-i pomenim de bine în fiece zi. Ai mei părinți, sunt sigur, îmi vor ierta absența de la cimitir în zilele următoare, precum mi-au iertat-o și în luna aprilie. Multă sănătate dumneavoastră și DUMNEZEU SĂ-I ODIHNEASCĂ ÎN PACE PE CEI RĂPOSAŢI ! 

     • ORDIN cu privire la menționarea absolvenților Promoția 2020

     • ORDIN

      Nr. 135 din  29.05.2020

      Cu privire la menționarea absolvenților Promoția 2020

       

      În temeiul hotărârii ședinței Catedrei diriginților, proces –verbal nr.8 din 28 mai 2020,

      ORDON:

         1. A oferi diplomă de onoare:

      1.1 Pentru succese înalte la învățătură şi purtare exemplară, următorilor elevi:

      • Scripnic Mihaela       M 614
      • Fossa Petronela       M 624
      • Biţa Daniela              MT 614
      • Palenciuc Angela     F 614
      • Suhova Ecaterina     F 624
      • Bobescu Valeria       FŢ 614
      • Pascari Sergiu         MA 614
      • Guranda Adrian       SSM 614

      1.2 Pentru participare activă în lucrul extradidactic: festivaluri republicane, concursuri, întruniri, dezbateri, prezentări: 

      • Scripnic Mihaela         M 614
      • Turcu Cristina             M 614
      • Guranda Adrian          SSM 614
      • Cuflic Miradela            SSM 614
      • Chițac Doina               SSM 614
      • Chistol Daniel             SSM 614

      1.3 Pentru participare  activă în cadrul cercului de modă „Grația”:

      • Scripnic Mihaela         M 614
      • Pelin Vlada                 M 614
      • Cuflic Miradela           SSM 614

      1.4 Pentru înalte capacități organizatorice şi muncă asiduă în educarea tinerii generații,  diriginții:

      • Pancenco Ana              M 614
      • Guțan Natalia               M 624
      • Arlet-Vovc Aliona          MT 614
      • Razimovscaia Nina       F 614
      • Colesnicenco Eugenia  F 624
      • Pavlov Inga                   FŢ 614
      • Suceanu Alina              FŢ 614
      • Popovici Tatiana           MA 614
      • Vrancean Irina              SSM 614

      1.5 Pentru participare activă  la diverse activități sportive:

      • Pelin  Vlada                M 614
      • Cristea Ariadna           M 614
      • Groşovan Ecaterina    F 624
      • Palenciuc Angela        F 614
      • Gangu Tatiana            MT  614
      • Popa Vitalina              FŢ 614
      • Postoroncă Elena       FŢ 614
      • Cuflic Miradela           SSM 614

      1.6 Pentru participare activă la diverse activități educative în căminul nr. 3:

      • Turcu Cristina           M 614
      • Iftodi Dorin                SSM 614
      • Chirilov Oxana          SSM 614
      • Creciun Anastasia    M 614

      1.7 Pentru deținătorii Burselor de Merit:

      • Guranda Natalia       SSM 614        Bursa PREŞEDINTELUI
      • Scripnic Mihaela       M 614             Bursa GAUDEAMUS
      • Guranda Adrian        SSM 614        Bursa PRIMARULUI de BĂLŢI

      1.8 Pentru participare în cadrul Activităților Generatoare de Venit şi alte activități extradidactice de specialitate:

      • Gîdei Albina             M624
      • Glaviţchi Ecaterina  M 624
      • Fossa Petronela      M 624
      • Gavriliuc Irina          M 624
      • Scripnic Mihaela      M 614
      • Lupașcu Iuliana       F 614
      • Rotari Loredana      F 614
      • Arventii Ecaterina    F 624
      • Lîsac Olga               F 624
      • Suhova Ecaterina    F 624
      • Sopivnic Maia          F 624
      • Palenciuc Angela     F 614
      • Maximciuc Valeria    F 614
      • Cazacu Magdalena  F 614
      • Prodan Luminița       F 614

         2. A oferi mulțumire:

      2.1 Pentru eforturile depuse şi pentru sprijinul acordat în cei 4 ani de studii  următoarelor  familii:

      • fam.  Scripnic
      • fam.  Fossa 
      • fam.  Biţa
      • fam.  Palenciuc
      • fam.  Suhov
      • fam.  Bobescu
      • fam.  Pascari
      • fam.  Guranda

       

      Directorul colegiului                                                            Gr. Gaitur

    • Ziarul „Vocea poporului”
     • Ziarul „Vocea poporului”

     • Relevanța proiectului  con­stă în formarea competențelor profesio­nale la noua mână de lucru din industria ușoară privind securitatea și sănătatea în muncă. Se poate spune că acesta reprezin­tă, de fapt, o continuare a proiectului pe care l-a inițiat CSIU în ianuarie anul curent, conform contractului de achiziții publice nr.24 din 17.12.2019 vizând serviciile de documentare a calificării în domeniul SSM, solicitat și finanțat de către Colegiul de In­dustrie Ușoară din Bălți, pentru elaborarea și realizarea în anul 2020 a Standardului Ocupațional pentru specialitatea ,,Tehnici­an în securitate și sănătate în muncă”.

     • Informaţie privind locurile declarate vacante la anul II de studii

     • Anul de studii 2020-2021

      Colegiul de Industrie Uşoară, Bălţi

      Informaţie privind locurile declarate vacante la anul II de studii

      Anul de studii 2020-2021

       

      72330. Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături  (RO)         1 (buget)    15 (contract)

      72330. Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din ţesături  (RU)         0 (buget)    17 (contract)

      72320. Modelarea, proiectarea şi tehnologia confecţiilor din tricot      (RO)         2 (buget)    10 (contract)

      101210. Frizerie şi cosmetică                                                                        (RO)         0 (buget)     6 (contract)

      101210. Frizerie şi cosmetică                                                                        (RU)         0 (buget)     4 (contract)

      102210. Securitatea şi sănătatea în muncă                                               (RO)         1 (buget)      7 (contract) 

       

      Directorul Colegiului                  Gr. Gaitur

     • ORDIN cu privire la suspendarea procesului educațional în Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

     • ORDIN

      Nr. 130 din  16.05.2020

      Cu privire la suspendarea procesului educațional în Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

       

      În temeiul Hotărârii nr. 11 din 15.05.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova pct. 1, pct. 16, pct. 27, pct. 28 şi pct. 30,  în scopul asigurării securității, protecției vieții și sănătății copiilor, urmare a evoluției situației epidemiologice și măsurilor întreprinse de autorități pentru a preveni răspândirea epidemiei virusului COVID- 19 în țară,

      ORDON:

      1.  Se menține suspendarea până la data de 30 iunie 2020 a activităților la clasă din cadrul Colegiului de Industrie Ușoară din Bălți, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.

      2. Se admite desfășurarea componentei teoretice din cadrul programelor de studiu în regim online (indiferent de forma la care a fost autorizat pentru funcționare provizorie/acreditat programul) iar pentru componenta practică se admit doar orele individuale care vor respecta normele de igienă şi sanitație.

      3. Directorii adjuncți (Zinaida Dolinţă şi Elena Statnic) vor organiza procesul educațional la distanță prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, în perioada în care este restricționată desfășurarea procesului educațional în incinta colegiului, conform documentelor, după cum urmează:

      • Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (aprobată prin ord. nr. 351 din 19.03.2020);
      • Regulamentul intern privind organizarea învățământului profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, în perioada pandemiei COVID19, aprobat la Consiliul de Administrație, proces verbal nr. 12, din 09.04.2020

      4. Prezentul ordin se aduce la cunoștința tuturor cadrelor didactice ale colegiului prin intermediul poștei electronice, rețelelor sociale.

      5. Executarea prevederilor prezentului ordin se pune în sarcina șefilor catedrelor Natalia Cojocari, Irina Vrancean şi Natalia Guțan.

      6. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina doamnei Zinaida Dolinţă, director adjunct pentru instruire şi educație, persoană desemnată responsabil de formarea profesională online la nivel de instituție.

      Directorul colegiului                                                                 Gr. Gaitur

  • Contacte

   • Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți
   • colindus.balti@gmail.com
   • (+373) 67202154 / 231-7-25-37 - anticamera (+373) 67202153 / 231-6-53-79 - director-adjunct IPP (+373) 67202155 / 231-7-13-61 - șef secție didactică I E (+373) 67202156 / 231-7-13-61 - șef secție didactică II C (+373) 67202152 / 231-7-02-75 - contabil şef (+373) 67202158 / 231-7-02-75 - contabil (+373) 67202140 paza bloc studii (+373) 67202141 asistent medical (+373) 67202142 / 231-6-56-92 - cămin
   • 3100 str. I. Franco 17 mun. Bălți Republica Moldova
   • colindus.balti@gmail.com
   • greggaitur@gmail.com
  • Logare